Demir Hayat Sigorta A.Ş.

Demir Hayat Sigorta A.Ş. Hakkında

Demir Hayat Sigorta A.Ş. Hakkında Bilgi

Geçen yıl %14 \'nin üzerinde büyüyen ve reel büyüme gerçekleştiren Türk Sigorta Sektörü, 2013 yılında bazı gelişmeler yaşadı. Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamaları ve parelelinde E-Fatura, E- Devlet, MASAK uygulamaları gibi yasal düzenlemeler ile kredi hacminde dalgalanmalar sonucunda kredili hayat poliçeleri etkilenmiştir. Tüketicinin korunması hakkındaki kanunla getirilen değişiklik ile hayat poliçelerinin zorunlu olmadığı ve azalan bakiyeler çerçevesinde hayat poliçesi üretimini bu yıl ve gelecek yıl da olumlu etkilememiştir.

Özellikle BES konusunda Devletin katkısı uzun süre gündem de yer almıştır ve çok konuşulacak gibi gözükmektedir. 2013 verilerine bakıldığında 25 Milyar TL büyüklüğe ulaşan prim gelirinin reel olarak %15 nispetinde büyüdüğü görülecektir.Aynı reel büyümenin 2014 içinde devam edeceği düşünülmektedir.Esasen Türk Sigorta Sektörünün son 10 yıllık gelişim çizgisi enflasyondan arındırıldığında kayda değer bir büyümenin olmadığı görülecektir.Sektörün büyümesinden ziyade bilanço karlılığı ve teknik karlılığın daha iyi bir seviyeye gelmesinin önemli olduğunu vurgularsak, 2013 yılı 2012 yılına göre ciddi bir teknik karlılıkla sonuçlanmıştır. Hayat branşında 440 milyon, elementer branşta 670 milyon sektör bireysel emeklilik tarafında 177 milyon teknik zarar yazmasına rağmen totalde 800 milyon TL ‘ye yakın bir teknik kar yakalamıştır. Bu yılda da sigorta bilincinin arttırılması yönündeki faaliyetlerin hız kazandığı, özellikle TSRŞB \'nin sigorta bilinirliliğini arttırmak için bir danışman şirket ile anlaşması ve bu faaliyete 2014 yılında da devam edilmesi sektörün değişmez ivmesi olacaktır.Siyasal İktidarın OVP\'nında sigorta bölümünün yer alması ve tasarruflarının arttırılması yönündeki devlet politikasının sonucu; cazip getirili mevduat ve yatırım ürünleri ile tasarrufu desteklenmek ve bununla birlikte sigorta sektörünün 2009 yılından bu yana cılız kalan mali yönünün kuvvetlenmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple 5 yıllık planlarda uzun süreli hayat, bireysel emeklilik ve tamamlayıcı sağlık sigortası düzenlemelerde yerini almıştır.2013 sonu teknik sonuçlar irdelendiğinde; total 25 milyar TL prim karşılığı 800 milyon TL teknik kar sonucu dikkate alındığında takriben % 3 nispetinde kalan sigortacılık karlılık oranı diğer branşlara ve sektörlere göre oldukça düşüktür. Bu rasyonun temelinde yaklaşık 12 Milyar TL \'lik oto branşının (Kasko+Trafik) üretimine karşılık 600 milyon TL teknik zararın varlığı bulunmaktadır. Türk Sigorta Sektörünün bizce en hassas ve kanayan yarası bu branş olsa gerek.Diğer bir dikkati çeken branş olan sağlık branşında ise yaklaşık 2.8 Milyar TL \'lik üretime karşılık 70 Milyon TL \'lik teknik kar sağlanması da sektörümüzün karlı bir yıl olmuştur.

Bu teknik sonuçlara rağmen sigorta bilincinin arttırılmasına yönelik kampanyalar ve hükümet nezdinde özellikle gönüllü tasarrufların arttırılmasına yönelik daha çok vergi mevzuatı ve uygulamaları kaynaklı tedbirlerin içinde yer alan BES \'e getirilen teşvikle tasarruf arttırılması hedeflenmiştir. Ayrıca hayat alanında ki üretimin arttırılması için vergisel teşvikler gündemimizde bulunmaktadır.Avrupa kaynaklı ekonomik krizin dalgasının bitmemesi, dünya genelinde yaşanan doğal afetlerin sıklığının artması, finansal kayıp yaşayan yurtdışı kaynaklı sigorta şirketlerinin ve reasürörlerinin faaliyetlerini daraltmaları veya piyasadan çekilmelerinin Türk Sigorta Sektörünü etkilemesi kaçınılmazdır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz teknik zararlar ve uluslararası darboğazların sonucunda ülkemizde faaliyet gösteren bazı sigorta şirketlerinin ( yurtdışı ortaklı olan ) piyasadan çekilmeleri veya konsolidasyon yaşamaları beklenmektedir.

Dış ticaret açığının dolayısıyla cari açığın indirilmesi için tüketici harcamalarının sınırlanmasına yönelik getirilen uygulamalar özellikle taksitli satışların sınırlandırılması, kira gelirleri üzerinden vergi hasılatının artırılması, konut arazilerinin üzerine getirilen KDV değişiklikleri sonucunda kredi hacminde ki daralma ile birlikte büyümenin hedeflenenler çerçevesinde gerçekleşmeyecek kanaatini uyandırmaktadır.Bu politikanın , Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme hedefine önemli bir destek vereceğine inanıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için gerekli vizyona , isteğe ve insan kaynağına sahibiz. Bu büyüme oranına ulaşmak için yüksek getirili yatırımlar ve gerekli sermaye birikimini sağlamamız gerekir . Bunun yolu da tasarruf ve özel sigorta yaptırma bilincini arttırmaktan geçmektedir. 2013 yılında %11 olan tasarruf oranının %5 ‘lik büyüme oranını finanse etmesi için daha çok tasarrufların artması gerekir.Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin finansmanı olarak dış borçlanma yerine iç tasarrufların artırılması yolu ile sağlanması gayreti , son dönemin politikaları arasına girmiştir.BES\' e getirilen yeni teşvik sistemi ile %25 \'lik katkı payı vereceğini belirten hükümetimizin aslında bu uygulama ile geçmişe göre vergi hasılatını arttırma gayreti yer almaktadır. Bilindiği üzere geçmiş uygulamada vergi matrahından doğrudan indirilen özel sigorta primleri nedeniyle ücretliye iade edilen vergi avantajı kadar gelir, yeni uygulama ile ortadan kaldırılmış, bir anlamda % 25\' lik katkı payı ile gizlenmek istenmiştir.Kanaatimizce, yanlışları ve toplumsal algıları gözetmeden getirilen düzenlemelerle birlikte, yüksek olmayacak bir büyüme oranı yanında çalkantılı bir dönem ile toplumsal alışkanlıkların değiştirilemediği, sigorta uygulamalarına sık müdahalelerin olacağı bir yıl geçireceğimizi düşünmekteyiz. Ayrıca Mart ayında ki mali seçimler ve siyasal iktidara yönelik iddiaların ve toplumsal olayların hız kazandığı bir dönemden geçerken 2014 yılının bir önceki yıla göre daha çok dalgalı olacağı gözükmektedir.Bizim şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz hayat alanında, %30’ luk bir büyüme gerçekleşir iken, sağlık alanında %20 nispetinde bir büyüme olmuştur. Geçen yıla göre nominal bir büyüme göstermeyen şirketimiz karlılığı esas alması sebebi ile reel bir büyüme gerçekleştirmemiştir. Buna mukabil öz kaynak karlılığı da %13’ lük bir başarı göstererek dönem karı 2.037.000 TL ile sonuçlanmıştır.

Üretimdeki merkez satış kanalının yüzdelik oranı bazında sektör birincisi olan şirketimizin %60\' a yaklaşan oranı, yeni yılda da devam ettirilecektir. Aktif büyüklüğü 80 Milyon TL ‘ye yaklaşarak yeni yıla güçlü nakit seviyesine ulaşması gayreti içinde olacaktır. Yeni yılda da karlılığı ön planda tutan şirketimiz bu sebeple ;- Prim artışına rekabet ölçüsünde izin vermesi,

- Dışarıdan alınan outstanding ürünlerde, hizmetlerde indirim alınmasına,

- Maliyetleri indirme yönünde ki aksiyonları,

- Finansal getirilerinin aylık izlenmesi ve arttırılması,

- Risk primlerinin arttırılarak devam ettirilmesi,

- Risk kabul yönetmeliğinin yeniden gözden geçirerek daha rasyonel olunması,

- İş süreçlerini yeniden gözden geçirerek verimliliğin arttırılması,

- Mediclaim ve E-Acente uygulamasını devreye alarak maliyet azaltımı ve satış klaylığının

sağlanması,

Yönelik önlemlerde karlılığını hedeflemektedir.

Sigorta alanında analiz ve raporlamada ki bireysel üstünlüğünü kullanarak rekabetin amansız mücadelesinde yerini alacaktır.Sektörün 2013 performansını özetlersek “sektörde büyüme hızı devam etmektedir;istenilen karlılık süresi yakalanamadı” diyebiliriz. Ancak büyüme hızı 2012 yılına göre % 5-10 puan daha fazla olmuştur. Sektörde ki büyüme hızının 2012 yılına göre artmasının birkaç temel sebebi var; öncelikle geçen yıl trafik branş priminin zamlanması ve hayat branşının krediler sebebi ile artması etken olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikasının etkisi ile ekonomi 2013’te adeta iç talep açısından dalgalı bir döneme girmiş bulunmaktadır. Bu uygulama özellikle kredilerde 2014’ün ilk iki ayında %17 ‘lik bir düşüş yaratması 2014’ün sonuçları hakkında bir bilgi verecektir.2014 yılı oto branşında yaşanılan fiyat serbestisi etken olacağı gözükmektedir. Şöyle ki 2013 yılında ciddi bir teknik zarar oluşturan trafik branşının düzeltilmesi adına pratik çözüm olarak fiyatlara zam yaparak ve yeni yılda serbest bırakılması ile sektörümüz kanaatimizce 2014 yılını % 20’lik bir büyüme sağlayacaktır.Karlılık ile ilgili alınan çeşitli önlemlerin etkisi ile kar odaklı bir yıl geçirileceği beklenmektedir. Enflasyonun %7-8 seviyelerinde olacağı düşünülürse reel büyüme de %10 seviyesinde olması mümkündür. Türkiye’de sigortalanma oranında ki artışında olumlu gelişme göstermesiyle 2014 yılının seçimlerden sonra iyimser bir yıl olma ihtimali yüksektir.

2014 yılında da devam eden il bazında ki teşvik sistemi ile özellikle gelişmekte olan illerde ki grup sağlık poliçesinin pazarlanmasına ağırlık vermek yanında yeni sinerjilere ve oluşumlara bayrak açan şirketimizin geçmiş yıl faaliyetlerinin dönemsel karla kapanması sebebiyle tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, yeni yılın aynı neticelerle sonlanması dileği ile,

Saygılarımla ,Ali ERSOY

Genel Müdür