İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı (Uygulama ve Vaka Ağırlıklı)

Tarih: 01.07.2010
Amaç
Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.
Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

Katılım Şartları :
 • Yeni mezun olmuş ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler.
 • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzman ve yöneticiler.
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.
Eğitim Tarihi : Bir sonraki dönem kayıt tarihleri duyurulacaktır.

Kontenjan
: 25 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Yeri
: Okalip Eğitim Salonları - Şişli

Süre
: 84 Saat (7 Hafta)

Eğitim Gün&Saat
: Cumartesi - Pazar 9:30-16:30

Sertifika Hakkında
: Program sonunda % 80 devam koşulunu sağlayan ve yapılacak sınavda başarı sağlayan katılımcılar Istanbul Institute tarafından akredite sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim İçeriği
:
 • Yönetim ve Organizasyon Kuram ve Uygulaması - 6 Saat
Kavramsal çerçeve, yönetim kuramları ve yönetim düşüncesinin evrimi, yönetim değerleri, yönetim süreci, yönetimin çevresi, yönetsel roller, örgüt yapıları ve özellikleri, yönetimde yeni teknikler ve güncel konular.
 • Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine, Stratejik Rol - 3 Saat
İnsan kaynakları yönetiminin anlamı, ilkeleri, stratejik boyutu, fonksiyonlar arası etkileşim, insan kaynakları yönetimi etkinliğinin değerlendirilme ölçütleri, yönetim teorileri ve değişen yönetim anlayışı, örgütsel yapı içerisinde insan kaynakları yönetimi birimi.
 • Planlama, İş Analizi ve Seçme - Yerleştirme - 3 Saat
Planlama ve İç Kaynak Yönetimi; İnsan kaynakları planlamasının stratejik önemi, planlama süreci, planlama sürecine etki eden faktörler, iş analizinin amacı, bileşenleri, yöntemleri.
Dış Kaynak Yönetimi; İşgören bulma ve seçme sürecinin kurgulanması, iç ve dış kaynakların dengeli kullanımı, yetkinliklerin tespiti ve seçme sürecinde kullanımı, mülakat sürecinin etkinliği, seçme sürecinin değerlendirilmesi, referans kontrol süreci.
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Tekniği - 6 Saat
Etkili işe alım sürecinin yapılandırılması, yetkinlik kavramının tanımı, yetkinliklerin belirlenmesi, yetkinlikler bazında mülakat soru tipleri, soruların hazırlanması, kaçınılması gereken hatalar, mülakatta yetkinlik dışı değerlendirmeler ve mülakat sürecinin bütün olarak değerlendirilmesi.
 • İzlenim Yönetimi - 3 Saat
Seçme ve yerleştirme süreci ile doğrudan ilişkili olarak kişilerin işletmeler, olaylar ve bireylerle ilgili izlenimlerinin etkilenme nedenleri ve sonuçları, çalışanların kendi izlenimlerini yönetebilmesi, bireylerin kendilerine ilişkin izlenimleri denetleyebilmesi, adayların izlenimlerini oluşturabilmesi, izlenim yönetimi kapsamında çalışılan teknikler ve bu tekniklerin işgören seçimi ve performans yönetimi gibi kararları etkileme süreci.
 • Sosyal Sermaye - 3 Saat
Sosyal sermayenin yararları, yapısı, bireylere ve örgütlere katkısı, diğer sermaye türlerinden farklı olarak sosyal sermayenin anlaşılması, bireyleri rekabette ve iş dünyasında öne geçirebilme olanağı.
 • Performans Yönetim Sistemi ve Balanced Scorecard Sistematiği - 6 Saat
Balanced Scorecard uygulamasının özellikleri, strateji geliştirme süreci, dört temel perspektifte performans ölçütleri oluşturma ve ana stratejiyi işletme düzeyine yayma yaklaşımı kapsamında; çağdaş yönetim ve performans yönetimi (performans yönetim sisteminin gereği, performans planlaması, Balanced Scorecard’ın yararları), stratejik planlama (stratejik planlama süreci, misyon, vizyon ve değerler), ölçütler, hedefler ve inisiyatif (finansal boyut, müşteri boyutu, iç süreçler boyutu, sürekli öğrenme, gelişim ve yenilikçilik boyutu), strateji haritası (bütünleştirme, yaygınlaştırma süreci, temel başarı faktörleri, insan kaynaklarının stratejik değeri), performans görüşmeleri sistematiği (dönem içi izleme ve geliştirme), performans görüşmeleri sırası ve sonrasında zayıf alanların geliştirilmesi.
 • Eğitim, Sürekli Gelişim ve Kariyer Planlaması - 6 Saat
İşletme vizyonuna ve stratejilerine yönelik eğitimlerin planlanması ve organizasyonu, eğitimlerin organizasyona geri dönüşünün analizi kapsamında; eğitim ihtiyaç analizleri, kurum içi toplu eğitim tespitleri ve programı, kurumsal eğitimlerin konu ve içerik tespiti, kurum içi eğitimci tespiti, kurum içi eğitim organizasyon biçimleri (organizasyon seviyesinde, görev seviyesinde, kişisel seviyede), profesyonel eğitimci seçimi, eğitim değerlendirme, eğitimci değerlendirme, eğitim izleme ve alınan eğitimin iş süreçlerine katkısının izlenmesi, Cuma öğleden sonra konferansları, Cumartesi sunumları ile kariyer geliştirme ve eğitim ilişkisi.
 • Ücret Yönetimi - 12 Saat
Ücret ve Ücret Yönetimi: Ücretin tanımı, önemi, bileşenleri, ücret kavramları; ücret yönetimi/stratejik ücret yönetimi.
Ücret Yönetimi Sistemi ve Süreci: ÜYS’nin oluşturulması (ücret amaç ve politikaları, ücret yapısı ve ücret sistemleri, görev ve sorumlulukların belirlenmesi), ÜYS’nin uygulanması ve kontrolü.
Ücret Araştırmaları ve Ücret Politikalarının Belirlenmesi: Temel ücret yapısının oluşturulması, ücret yapısı türleri, işe ve kişiye dayalı yapılar, iş değerleme süreci/yöntemleri.
Ücret Yapısının Oluşturulması ve Uygulanması: Tek ve toplu ücretleme yaklaşımları, iş değerleme ve ücret araştırması sonuçlarına göre iş yapısı ve ücret düzeylerinin (ücret yapısının/ücret kademe-düzey/aralık/bandlarının) oluşturulması; bireysel ücretlerin analizi, belirlenmesi ve ayarlanması; dönemlik ücret artış ve ayarlamaları.
Ücret/Ödül Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulanması: İş-işgören-performans ilişkisi; geleneksel zaman ücret sistemi, özendirici (teşvikli: akord, primli..) ücret sistemleri, diğer ödül/ücret sistem ve uygulamaları, özel iş-işgören gruplarının ücretlendirilmesi.
ÜYS’nin Kontrolü ve Güncellenmesi: Uygulama sonuçları ve yaşanan değişmelere göre gerekli kontrol ve güncellemelerin yapılması, ücretlemeye ilişkin güncel konu, sorun ve eğilimler.
 • Davranışsal Yönetim - 12 Saat
(İş Yaşamında Tutumlar ve Duyguların Yönetimi, Örgütsel Bağlılık, Motivasyonel Davranış ve İş Tatmini)
Örgütsel Bağlılık: İşe bağlılık, örgüte bağlılık, çalışmaya bağlılık, örgütsel bağlılığı belirleyen faktörler, bağlılığın sonuçları, örgütsel bağlılığın güçlendirilmesi.
Motivasyonel Davranış: Motivasyon kaynakları, çalışma motivasyonu ve motivasyonu güçlendirme yöntemleri.
İş Tatmini: İş tatmini teorileri, iş tatmini ve tatminsizliği, iş tatmininin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, iş tatminsizliğinin sonuçları.
Duyguların Yönetimi, İş Yaşamında Stres ve Tükenmişlik: Öfke, üzüntü, korku, sevinç, duyguların yönetimi, İş Yaşamında Stres ve Tükenmişlik.
(Öğrenilmiş Çaresizlik, Pozitif Çalışma ve Çalışma Mutluluğu)
Öğrenilmiş Çaresizlik; Organizmanın olayların gidişatı ve sonuç üzerinde kontrolü olmadığını algılamasıyla birlikte depresyonu açıklayan bir teoridir. Organizmanın kontrol yoksunluğu sonucunda yetkinliğine olan inancının zayıflamasıyla sorunlarla baş etmede pasifleşmeyi ifade eder. Günümüz çalışma yaşamında insanların öğrenilmiş çaresizlik içine girebileceği bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda öğrenilmiş çaresizliğin nedenleri, sonuçları ve öğrenilmiş çaresizlikten korunma yolları aktarılacaktır.
Pozitif Çalışma ve Çalışma Mutluluğu; Çalışma deneyimi kimi zaman ve kimileri için bir zevk, kimileri içinde sadece bir zorunluluk ve geçim sağlama aracı olup tatsız bir deneyim olarak görülmektedir. Bu bağlamda pozitif çalışma psikolojisi alanında teori ve yaklaşımlardan örnekler verilerek çalışma mutluluğunun mümkün olabileceği ve nasıl başarılabileceği üzerinde durulacaktır.
 • İKY ve Çalışma Hukuku Uygulamaları - 18 Saat
Bireysel İş Hukuku; İş ilişkisi, iş sözleşmesinin şekli ve türleri, iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi, asıl işveren-alt işveren ilişkisi, çalışma süreleri ve denkleştirme, geçici iş ilişkisi, telafi çalışması, iş sağlığı ve güvenliği, işverenin yasal sorumlulukları.
Toplu İş Hukuku; Sendika üyeliği ve faaliyette bulunma hakkı, sendikal güvence ve işverenin fesih hakkının sınırları, toplu iş sözleşmesi yetki prosedürü, toplu pazarlık müzakere süreci, toplu iş sözleşmelerinin uygulanması ve uyuşmazlık çözme yöntemleri.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamaları; Sigortalıların bildirimi ve işe giriş bildirgesine ilişkin son düzenlemeler, sigortalılığın sona erdirilmesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli, işyeri, işveren, alt-işveren ve ödünç iş ilişkisi kurulan işveren tanımları, iş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık sigortası kolları ile ilgili son düzenlemeler ve bunların bildirimlerinin esasları, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında meydana gelen değişiklikler, eksik gün bildirimi ve özellikleri, prime esas kazançlar ve son değişiklikler, prime tabi olmayan kazançlar, aylık prim hizmet belgesi ile ilgili son yenilikler, ücret tediye bordrosu ve özellikleri, işyeri kayıtlarının geçerliliği ve kayıtların ibrazı, idarî para cezalarında son durum ve itiraz yöntemleri, genel sağlık sigortası uygulamaları, istihdamı teşvik yasaları kapsamında sosyal güvenlik uygulamaları, sosyal sigorta işlemlerinde yapılan son değişiklikler, tebliğler, yönetmelikler ve genelgeler.
 • İnsan Kaynakları ve Bilişim Yönetimi - 6 Saat
Eğitmen Kadrosu :
 • Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu
 • Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
 • Prof. Dr. Esin Can Mutlu
 • Doç. Dr. Aşkın Keser
 • Yrd. Doç. Dr. Aziz Çelik
 • Yrd. Doç. Dr. Burcu Kümbül Güler
 • Yrd. Doç. Dr. Gözde Yılmaz
 • Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun
 • Dr. Ö. Hakan ÇAVUŞ
 • Başak Uçman ( Pınar Gıda Grubu YBP Marmara İnsan Kaynakları Müdürü )
 • Tülay Topçu ( Ecolab Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü )


Sayfa URL'si: